Selamat Datang. Semuga blog ini dapat memberi manfaat kepada kita semua

Thursday, June 25, 2009

Bengkel E-portfolio

Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik semasa saya menguruskan bengkel e-portfolio. Semua kelemahan adalah datang dari diri saya sendiri. Semuga anda semua gembira dengan bengkel ini dan dapat memanfaatkannya dalan kerjaya kita sebagai pendidik.

Wednesday, June 24, 2009

PPBK
Posted by Picasa

Vision of K-12 Student

Sains Perpustakaan

Tahukah anda maklumat boleh didapati dari pelbagai sumber iaitu dalam perpustakaan atau di luar perpustakaan, contohnya buku, jurnal, agensi kerajaan, konferen, media, laporan penyelidikan, pangkalan data elektronik dan seterusnya. Dengan itu anda hendaklah menggunakan perpustakaan dengan efektif dan efisien agar semua sumber ini dapat diterokai dan dimanfaatkan dengan maksimum.

a) Definisi Sains Perpustakaan.

Sains perpustakaan satu bidang kajian yang saintifik untuk mengelola, mengurus dan mengatur semua bahan buku dan bukan buku di pusat sumber dan perpustakaan secara bersistematik. Dengan ini dapat memudahkan pengguna untuk mengenal bahan-bahan yang berbagai jenis, membuat kajian dan mempelajari berbagai bidang ilmu di perpustakaan.

b) Definisi Maklumat

"Maklumat ialah data yang diproses atau data yang memberi makna yang difahami. Contoh bilangan murid yang telah lulus peperiksaan yang dijalankan mengikut gred yang telah ditetapkan. Berdasarkan data itu dapat dibuat kesimpulan mengenai kelemahan murid-murid tersebut dan tindakan susulan dapat dibuat bagi meningkatkan prestasi."

(Raymond McLeod JR)

"Data yang telah diproses menjadi maklumat yang dapat membantu dalam proses membuat keputusan atau menyelesaikan masalah. Maklumat ialah hasil dari sumber yang akhir (siap) dan sedia digunakan. Maklumat mempunyai nilai kerana ia membantu dalam proses membuat keputusan dan mengurangkan ketidakyakinan dengan meningkatkan tahap pengetahuan seseorang."


(Raymond McLeod JR)


ISU DAN TREND PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Teknologi hari ini telah menawarkan satu jambatan sebagai laluan kepada remaja untuk beralih daripada pemikiran konkrit kepada pemikiran yang abstrak, bagi membolehkan mereka meneroka, memerhati dan menjana pelbagai bentuk persembahan idea matematik samada secara penomboran, grafik ataupun simbolik. Contohnya, pelajar boleh menggunakan perisian pembinaan geometri (GSP) untuk menyiasat hubungan di antara lilitan dan juga diameter bulatan. Mereka boleh mengukur sebanyak mungkin objek bulat dan mencatat ukur lilit serta diameternya bagi persembahan secara penomboran . Mereka juga boleh plotkan nilai dan menganggar padanan yang sesuai secara grarik, atau menentukan padanan persamaan yang sesuai secara simbolik.
Teknologi maklumat seperti pemprosesan perkataan, kalkulator, 'spreadsheed tool' (seperti MS Excel) dan internet akan membolehkan pelajar-pelajar yang mempunyai tahap pencapaian sederhana untuk menumpukan pembelajaran di tahap yang lebih tinggi seperti mempelajari dan menguasai teknik-teknik komunikasi dan penyelesaian masalah yang mana merupakan suatu kebolehan yang sangat berharga dalam pemikiran matematik.Oleh kerana teknologi maklumat sudah menjadi salah satu daripada budaya yang hebat, maka ia menjadi lebih telu dan dilihat sebagai suatu implementasi untuk mengangkat keupayaan manusia dan komunikasi. Justeru itu, teknologi di dalam kelas sepatutnya memainkan peranan yang sama sebagai alat harian yang dapat menambahkan kuasa pelajar untuk menyiasat dan menguasai idea-idea penting dan seterusnya menjana kebolehan personal yang sangat bernilai.
Walau bagaimanapun, masih ramai yang kurang faham tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan 'Pengintegrasian Teknologi Dalam Pengajaran Pembelajaran Matematik'. Adakah dengan membawa pelajar ke makmal yang mengandungi 40 buah komputer, seorang guru itu telah mengintegrasi teknologi dalam pengajarannya?. Salah satu miskonsepsi tentang teknologi adalah apabila teknologi dianggap semata-mata sebagai suatu alat yang ditambah ('add-on tool') kepada apa yang sudah ada di dalam sebuah kelas. Implikasinya ialah, ramai guru akan menggunakan teknologi terutamanya komputer sebagai alat untuk melaksanakan kurikulum secara tradisional, berasaskan subjek dan berpusatkan guru di mana teknologi hanya berperanan di pinggir atau sebagai tampalan sahaja. Sepatutnya, teknologi akan diintegrasi apabila ia digunakan untuk melibatkan pelajar supaya belajar dengan lebih bermakna. Maka matlamat sebenar dan utama pengintegrasian teknologi adalah bukan untuk pelajar menggunakan teknologi semata-mata tetapi untuk melibatkan pelajar dalam pembelajaran bermakna.
Pengintegrasian teknologi yang berkesan tidak berlaku dalam sebarang persekitaran. Ia hanya akan berlaku secara berkesan dalam persekitaran pembelajaran yang menekankan pembelajaran bermakna. Untuk membina persekitaran pembelajaran yang sesuai bagi pengintegrasian, kita perlu memikirkan suatu pendekatan pengajaran pembelajaran yang berlainan daripada yang diamalkan secara tradisional hari ini. Pengintegrasian teknologi dalam P&P akan hanya berlaku secara berkesan dalam kelas yang berpusatkan pelajar di mana guru berperanan sebagai fasilitator.
Terdapat tujuh aspek utama dalam persekitaran pembelajaran yang berkesan bagi menghasilkan pembelajaran bermakna. Persekitaran pembelajaran mestilah aktif, konstruktif, kolaboratif, bermatlamat, berwacana, berkonteks dan reflektif. Persekitaran yang aktif akan melibatkan pelajar dalam pemprosesan maklumat secara bermakna kerana mereka menggunakan teknologi sebagai alat kognitif untuk mencapai matlamat tersebut (ke arah persekitaran yang aktif). Di dalam persekitaran konstruktif pula, pelajar mengintegrasi idea baru kepada pengetahuan sedia ada untuk membina makna. Mereka menggunakan komputer sebagai alat kognitif atau media mempertingkatkan wacana.
Apabila pelajar bekerja sebagai suatu komuniti pembelajaran di mana setiap ahli komuniti tersebut menyumbang ke arah mencapai matlamat individu dan kumpulan pula, ia dinamakan persekitaran kolaboratif. Melalui persekitaran sebegini, teknologi digunakan oleh pelajar untuk menyokong kerja koperatif bagi memudahkan kolaborasi. Seterusnya, dalam suasana pembelajaran bermatlamat pula, pelajar akan berusaha mencapai matlamat dan objektif kognitif mereka. Komputer membolehkan mereka untuk memperkembangkan cara mengorganisasi aktiviti dan tugasan ke arah mencapai matlamat dan objektif ini.
Melalui persekitaran berwacana, pelajar akan memperolehi manfaat dengan menjadi ahli komuniti yang membina ilmu di mana pelajar saling bertukar idea dan saling membina pengetahuan masing-masing. Internet akan melanjutkan komuniti pembelajaran melampau dinding bilik darjah. Apabila berhadapan dengan suasana pembelajaran yang berkonteks, pelajar sebenarnya berdepan dengan tugasan pembelajaran yang tersauh dalam tugasan dunia sebenar atau yang di simulasikan melalui aktiviti yang berasaskan masalah. Perisian simulasi akan membina semula senario untuk dianalisis oleh pelajar. Akhir sekali, persekitaran pembelajaran yang reflektif membenarkan pelajar membuat refleksi tentang proses yang telah disempurnakan dan keputusan yang telah diambil semasa aktiviti P&P dan menerangkan dengan jelas apa yang telah mereka pelajari. Hasilnya, pelajar akan menggunakan komputer untuk menunjukkan apa yang mereka tahu.
Walau bagaimanapun, dalam kita mengharungi dunia yang serba mencabar ini, pastinya kita tidak dapat lari daripada masalah. Lantaran itu, samada secara langsung atau tidak langsung memang terdapat halangan dalam proses pengintegrasian teknologi dalam pengajaran pembelajaran matematik . Guru dan pentadbir sekolah harus memahami halangan-halangan yang mungkin di hadapi sebagai membolehkan teknologi diintegrasi secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik mereka. Yang penting, mereka harus bersedia untuk menangani perubahan yang bakal timbul daripada pengintegrasian teknologi ini. Di antara halangan-halangan yang dimaksudkan ialah dari segi masa, latihan guru, sumber dan juga sokongan.
Namun, halangan paling besar yang harus ditangani adalah perubahan yang bakal melanda bila teknologi cuba diintegrasikan dalam P&P matematik. Di sini, guru dikehendaki melakukan dua perubahan. pertama sekali, warga pendidik harus menyesuaikan diri kepada alat teknologi pengajaran yang baru seperti komputer dan internet di mana alat teknologi ini berbeza daripada alat pengajaran yang lama. Kedua ialah, mengubah kaedah mengajar. Perubahan ini melibatkan peranan yang dimainkan oleh guru dalam kelas dan cara bagaimana mereka mengurus kelas mereka. Perubahan dalam cara mengajar matematik ini dipengaruhi oleh tiga perkara. Pertamanya ialah sifat dan falsafah pengetahuan matematik, kedua ialah falsafah dan matlamat pendidikan matematik yang baru serta ketiga ialah pengetahuan baru tentang cara manusia belajar matematik. Guru yang ingin menangani kedua-dua perubahan yang disebutkan di atas harus mempertimbangkan banyak persoalan terutamanya yang berkisar tentang kelebihan relatif daripada pengintegrasian teknologi dalam P&P matematik, kenampakannya, kesesuaiannya, kompleksiti serta mestilah boleh dicuba.
Pun begitu, teknologi sebenarnya bukan secara automatik berguna. Teknologi terutamanya komputer ibarat satu pedang bermata dua (double edged sword). Menurut Harold Wenglingsky dari Princeton, komputer boleh meningkatkan pencapaian murid sekaligus dapat meningkatkan suasana sekolah ke arah yang lebih baik. Namun ia harus diletakkan pada tempat yang sesuai dan digunakan dengan cara yang betul. Jika tidak, komputer akan muncul sebagai sesuatu yang memberi mudarat kepada kita. Teknologi tidak boleh dianggap sebagai jawapan kepada semua masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan hari ini. Jika kita tidak berhati-hati, penggunaan teknologi dalam kelas akan "backfire". Apa yang lebih utama dalam pendidikan bukanlah teknologi, tetapi pedagogi. Teknologi tidak boleh menggantikan kefahaman bermakna dan tabiat menggunakan teknologi untuk memperoleh jawapan dengan cepat boleh menghasilkan kesan sebaliknya.
Oleh itu, dalam penggunaan teknologi bagi pengajaran dan pembelajaran matematik ada beberapa perkara yang harus dielakkan oleh guru. Pertamanya, guru tidak boleh terlalu berfokus kepada teknologi dan kurang kepada matematik. Ini kerana, teknologi hanyalah sebagai alat dan bukannya objek pembelajaran. Kedua, guru harus mengelakkan daripada menggunakan teknologi secara ekslusif. Teknologi secara tabiinya adalah abstrak. Pembelajaran akan menjadi bermakna jika teknologi digunakan dengan alat-alat lain seperti bahan manipulatif. Pembelajaran tidak akan menjadi bermakna jika pelajar tidak diminta untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar.
Perkara ketiga ialah, elakkan daripada menggunakan teknologi untuk melakukan lebih daripada yang diminta dalam matematik. Kadangkala kita mendapati pelajar melaporkan jawapan sesuatu pengiraan sehingga lapan rumah perpuluhan kerana teknologi yang digunakan menunjukkan hasil pengiraan sehingga lapan tempat perpuluhan. Ini satu contoh dimana pelajar menggunakan teknologi untuk melakukan lebih daripada yang diharapkan oleh matematik. Seterusnya, perkara keempat ialah tidak terlalu bergantung kepada sejenis teknologi sahaja. Tidak satu teknologi yang ada hari ini yang boleh dikatakakan sempurna dan boleh menyelesaikan semua masalah yang diberikan. Sebarang pelaburan besar yang dibuat dalam mendapatkan sesuatu teknologi akan berkesudahan dengan pelaburan yang mengongkong. Teknologi akan berubah, jadi kita perlu memastikan pelaburan yang dibuat tidak akan mengekang kita daripada mendapatkan teknologi yang lain.
Akhir sekali perkara ke lima ialah, teknologi sepatutnya tidak digunakan untuk 'streaming'. Kita kadangkala berjumpa dengan komputer yang digunakan sebagai ganjaran atau sebagai alat melatih tubi. Komputer hanya boleh digunakan bila pelajar telah menyiapkan tugasan mereka. Sepatutnya teknologi diberikan kepada semua untuk berpeluang menggunakannya dalam situasi dan masalah yang mencabar dan menarik. Dengan membolehkan setiap pelajar berpeluang menyelesaikan masalah yang mencabar, mereka akan melihat sebab mengapa mereka harus mempelajari asas matematik
Blogged with the Flock Browser